Všeobecné obchodné podmienky

 

Informácie o predávajúcom:

Farma Babindol, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 47 470 968, zapísanou v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 93095/B

DIČ: 2023895390, IČ DPH: SK2023895390
Poštová adresa: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
E-mail: e-shop@farmababindol.sk
Telefónne číslo: 0908 111 664
IBAN: SK97 6500 0000 0000 2056 8816

 

Definície pojmov

Predávajúci: Farma Babindol, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 47 470 968, zapísanou v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 93095/B

Kupujúci: je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do spotrebiteľského záväzkovo-právneho vzťahu s Predávajúcim za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu, a to len v prípadoch, keď kúpu realizuje pre vlastnú osobnú spotrebu alebo pre spotrebu osôb jemu blízkych t.j. je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Internetový obchod: je virtuálna maloobchodná predajňa zriadená nawebovom sídle www.farmababindol.sk

Objednávka: je uskutočnená vyplnením elektronického formulára na internetom obchode

Tovar: je ponúkaný spotrebný tovar zo strany predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu

Cena tovaru: uvedená v internetom obchode spolu s DPH

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu.
  2. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oboznámiť sa s objednávaným tovarom, s jeho vlastnosťami, zverejňovanými informáciami, cenou tovaru, všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a inou zverejňovanou dokumentáciou vzťahujúcou sa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorú predajca zverejňuje v internetom obchode.
  3. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu,  vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu.
  4. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
   - identifikačné údaje kupujúceho v rozsahu - meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, emailová adresa,
   - špecifikácia objednaného tovaru a jeho množstvo
   - cena a spôsob platby za tovar,
   - miesto dodania tovaru. 
   Predávajúci informuje kupujúceho, že vyššie uvedené osobné údaje sú nevyhnuté na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. V prípade, ak kupujúci predmetné údaje predávajúcemu neposkytne, nie je možné s ním uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to s poukazom na článok 13 ods. 2 písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, GDPR. 
  5. Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a  dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu  potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke. 
  6. Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým  do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi príslušnou legislatívou a týmito všeobecnými obchodnými  podmienkami. 
  7. Odoslaním objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi zmluvnými stranami predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorého vzniká povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru v zmysle objednávky a prevziať objednaný tovar a na strane predávajúceho vzniká povinnosť dodať objednaný tovar. 
  8. Odoslaním objednávky a potvrdením zaškrtávacieho políčka kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa so všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a spôsobom spracúvania osobných údajov. 
 2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy
  1. Tovary v našom internetovom obchode patria pod skupinu čerstvých tovarov (podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy), teda ich vady je možné reklamovať – odstúpiť od zmluvy - do 24 hodín po ich prevzatí, neskôr právo na reklamáciu zaniká. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.
  2.  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení – potvrdením platby, spolu s odôvodnením, ideálne aj fotografiou ilustrujúcou dôvod nespokojnosti. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene alebo tovar priniesť osobne na miesto vydania tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  3.  V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
   a)  prevziať tovar späť,
   b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar.
 3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
  1. Spôsob dodania tovaru je výlučne osobný odber z prevádzky predávajúceho v Polus Markete v obchodnom dome Polus City Center na Vajnorskej 100, Bratislava 831 04.
  2. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí predávajúci. 
  3. Dodanie tovaru kupujúcemu je podľa možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od obdržania objednávky. O čase dodania bude kupujúci oboznámený emailom alebo cez SMS.
  4. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie do prevádzky predávajúceho v Polus Markete so sídlom Vajnorská 100 Bratislava 83104.
  5. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho. 
  6. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim do 24 hodín od dohodnutého času, si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, resp. predať tovar iným zákazníkom. 
 4. Platobné podmienky
  1. Ceny výrobkov uvedené v internetovom obchode sú uvedené aj s DPH a pre kupujúceho sú konečné.
  2. Predávajúci si vyhradzuje bezhotovostný spôsob platby za objednaný tovar. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru bankovým prevodom alebo platbou kartou na účet predávajúceho vopred pri objednaní tovaru.
 5. Ďalšie zmluvné podmienky
  1. V prípade, ak zo strany predávajúceho nie je možné objednaný tovar dodať, je povinný o tom  bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa  predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. 
  2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný  nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
  3. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene. 
 6. Reklamačný poriadok - zodpovednosť za poškodenie tovaru
  1. Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať hmotnosť tovaru i jeho kvalitu. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť tovar prevziať. Prebratím tovaru spotrebiteľom, spotrebiteľ potvrdzuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené.
  2. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
  3. Nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho prechádza okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. 
  4. Vzhľadom na skutočnosť, že tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy, reklamáciu možno uplatniť do 24 hodín od zakúpenia, inak právo zaniká.
  5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na predajnom mieste predávajúceho alebo na adrese sídla predávajúceho. Reklamáciu možno uplatniť aj prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý tvorí súčasť týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci uplatní reklamáciu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tovar je potrebné priniesť osobne na miesto vydania tovaru alebo zaslať na adresu sídla predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  6. Kupujúci nemá nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, ak bol na vadu/zníženie akosti tovaru upozornený a súhlasí s dodaním takéto tovaru, a to najmä, nie však výlučne pri zľavnenom tovare, pri ktorom predávajúci upozornil na zníženú akosť. 
  7. Predávajúci po obdržaní reklamácie určí spôsob vybavenia reklamácie a vybaví ju čo najkratšom čase v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, nie však v lehote dlhšej ako 30 dní.
  8. Predávajúci vybaví reklamáciu najmä uvedenými spôsobmi:
   - predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení,
   - vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.
  9. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie kupujúcemu potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej vybavenia.
  10. Reklamácie sa vybavujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných relevantných právnych predpisov.
 7. Zásady ochrany osobných údajov
  1. Osobné údaje kupujúcich – dotknutých osôb sú prevádzkovateľom internetového obchodu www.farmababindol.sk spoločnosťou Farma Babidol, s.r.o. spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES. Právny rámec spracúvania osobných údajov je daný článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
  2. Osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich sú spracovávane výlučne za účelom plnenia zákonných povinností, zmluvných povinnosti zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetového obchodu a za účelom výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa – predávajúceho, napr. posielanie informácii o novinkách a akciách. 
  3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich len v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu a zákonných povinností a po dobu potrebnú na výkon zákonných a zmluvných povinností. 
  4. Údaje poskytnuté dotknutou osobou – kupujúcim pri registrácii na internetovom obchode sú prevádzkovateľom – predávajúcim použité na realizáciu plnenia zo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu pri fyzickej osobe v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prihlasovacie heslo, množstvo a cena objednaného tovaru a pri  právnickej osobe nad rámec uvedeného, v rozsahu obchodného mena spoločnosti, IČO, DIČ, a to na účely vybavenia a doručenia objednaného tovaru. Adresa bydliska resp. sídla dotknutej osoby – kupujúceho sa spracováva za účelom vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ – predávajúci ďalej spracováva za účelom plnenia zmluvných povinností aj číslo bankového účtu dotknutej osoby – kupujúceho, a to po dobu v zmysle osobitného predpisu. 
  5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj za účelom výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa v súlade so súhlasom dotknutej osobe po zaškrtnutí políčka: „Želám si dostávať informácie o novinkách a akciách“, a to za účelom zasielania informácii o novinkách a akciách na internetovom obchode. Súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedené marketingové účely dotknutá osoba vydáva zaškrtnutím políčka. Dotknutá osoba – kupujúci môže súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu kedykoľvek písomne odvolať v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. 
  6. Dotknutá osoba – kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na presnosť údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo, aby sa na ňu nevťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátanie profilovania a právo na odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.
  7. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám len v rozsahu svojich zákonných a zmluvných povinností. Tretími osobami sa rozumejú partnerské spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu zmluvného dojednania medzi prevádzkovateľom – predávajúcim a tretími osobami, pričom sa tieto zaväzujú ich spracovávať v nevyhnutnom rozsahu, po dobu nevyhnutnú na vykonanie dohodnutého úkonu  a v súlade so všeobecným nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  8.  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.farmababindol.sk používa pre skvalitnenie svojich služieb súbory cookies. Dotknutá osoba – kupujúci môže zabrániť spracovaniu súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača.  Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia GDPR. 
  9. Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na osobnú identifikáciu dotknutej osoby a štruktúra údajov je plne pod kontrolou Prevádzkovateľa. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.
  10. Webové stránky Prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na zisťovanie preferencií dotknutej osoby pri prehliadaní webu a tak Prevádzkovateľ môže poskytovať taký obsah, ktorý vás naozaj zaujíma. Prevádzkovateľ používa analytické anonymné cookies spoločností Google a Facebook.
  11. Dotknutá osoba – kupujúci môže pri prvej návšteve rozhodnúť či povolí používanie cookies. Súhlas/nesúhlas sa vzťahuje na používanie analytických cookies. Technické cookies, ktoré sú potrebné na nevyhnutné fungovanie stránky sú používané vždy.
  12. Svoj súhlas/nesúhlas s používaním analytických cookies môže dotknutá osoba – kupujúci zmeniť v nastavenia prehliadača, ktorý používa. 
   Poučenie: V prípade, ak ako dotknutá osoba – kupujúci máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenom e-maile. Dotknutá osoba – kupujúci má právo podať podnet na prešetrenie spracúvania osobných údajov dozornému orgánu - Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko.
 8. Orgány dohľadu
  1. Tovary v našom internetovom obchode patria pod skupinu čerstvých tovarov (podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy), teda ich vady je možné reklamovať – odstúpiť od zmluvy - do 24 hodín po ich prevzatí, neskôr právo na reklamáciu zaniká. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.
  2.  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení – potvrdením platby, spolu s odôvodnením, ideálne aj fotografiou ilustrujúcou dôvod nespokojnosti. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene alebo tovar priniesť osobne na miesto vydania tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  3.  V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
   a)  prevziať tovar späť,
   b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar.
 9. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
  1. Orgánmi dohľadu sú:
   Slovenská obchodná inšpekcia SOI
   Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava- Ružinov
   https://www.soi.sk

   Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko
   https://dataprotection.gov.sk/uoou/

   Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
   Botanická 17, 842 13 Bratislava
   https://www.svps.sk/

   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
   Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
   http://www.uvzsr.sk/ 
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z  technických príčin, nespočívajúcich na strane predávajúceho.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok. Svoju povinnosť oznámiť zmenu obchodných podmienok si predávajúci splní umiestnením nových obchodných podmienok na webovom sídle internetového obchodu. 
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovaná komunikácia je prostredníctvom e-mailových správ.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2020.